ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 – CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA: TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2026

Sáng ngày 17/6/2022, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến với đầu cầu chính tại văn phòng trụ sở Tổng Công ty (Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai).

Khách mời tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ và bà Phạm Thị Tuyến - Trưởng phòng Tài chính VPTU, đại diện Tỉnh ủy Đồng Nai và đại diện Công ty TNHH PWC (Việt Nam), đơn vị kiểm toán độc lập tham dự.

Về phía Tổng Công ty Tín Nghĩa, có bà Đặng Thị Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc; ông Trần Tấn Nhật - Trưởng Ban kiểm soát cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa và các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã nhận được sự nhất trí, đồng thuận cao từ kết quả biểu quyết của các cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, trong đó có một số nội dung đáng lưu ý như sau:

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm 2022 với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 400 tỷ đồng, tương ứng mục tiêu tăng trưởng lần lượt đạt 121% và 106% so với cùng kỳ.

Đồng thời, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2021, theo đó, thống nhất chia cổ tức năm 2021 với mức là 10%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 tối thiểu 10%/mệnh giá cổ phần.

Bên cạnh việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản trị rủi ro phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại Tổng Công ty; Đại hội cũng đã nhất trí bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới là ông Trần Trung Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa, thay thế ông Quách Trọng Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị đã có Đơn từ nhiệm vào tháng 05/2022.

Đáng lưu ý trong nội dung Đại hội thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phê duyệt chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng nhằm huy động vốn cho nhu cầu đầu tư xây dựng khu công nghiệp Ông Kèo. Đây cũng đồng thời là mục tiêu được quan tâm đặc biệt của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong năm 2022 nhằm tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho nhu cầu đầu tư, tích cực khai thác quỹ đất của các dự án hiện có và mở rộng lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản bên cạnh việc duy trì chỉ tiêu tăng trưởng nhằm giữ vững quy mô, nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu của Tổng Công ty.

Trong chương trình Đại hội, Chủ tọa đoàn đã thảo luận trao đổi với nhà đầu tư và cổ đông về tình hình triển khai các dự án của các đơn vị thuộc lĩnh vực bất động sản công nghiệp và bất động sản dân cư, kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,…

Với các nội dung hoạt động năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Tổng Công ty Tín Nghĩa vững tin đạt mục tiêu trọng tâm là ưu tiên phát triển nhanh, bền vững và có hiệu quả ở các lĩnh vực hoạt động chính ở Công ty Mẹ và các Công ty thành viên, chuẩn bị nguồn lực cho mục tiêu phát triển dài hạn, tiếp tục kế hoạch phát triển giai đoạn 5 năm (2021 – 2026) như đã triển khai thành công bước đầu trong năm qua

Sự kiện nổi bật

su kien noi bat

Từ khóa nổi bật

Ngày Hội Cà phê Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Công ty cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CP CB  XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa