Tầm nhìn – sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành một trong những Tổng Công ty lớn của Việt Nam.

Sứ mệnh

Chúng tôi cống hiến hết mình mang đến sự thịnh vượng cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Giá trị cốt lõi

Tín Nghĩa hướng đến giá trị của tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, tính đoàn kết, uy tín, tầm nhìn và sự cầu tiến.

Triết lý kinh doanh

Để hỗ trợ thực hiện các Giá trị, Tầm nhìn và Sứ mệnh của mình, Tín Nghĩa thiết lập quy chế hoạt động và quy định nội bộ nhằm khuyến khích việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược, đồng thời hướng đến lợi ích cho cổ đông và nhà đầu tư. Mặt khác, Tín Nghĩa luôn tập trung thiết lập văn hóa hiệu suất trong nội bộ và sẵn sàng hợp tác cùng khách hàng, nhà đầu tư và đối tác trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi vì mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.