Báo cáo kết quả sử dụng vốn phát hành năm 2018 (29-01-2019)