Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn (25-12-2020)