Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 (29-07-2021)