Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2018 (15-01-2019)