Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2019 (30-01-2020)