Biên bản và Nghị quyết số 03-NQ-ĐHĐCĐ (28-09-2017)