Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính (30-01-2024)