Công bố thông tin về thay đổi GCNĐKDN lần thứ 21 (19-07-2019)