Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (26-05-2022)