Gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2019 của TID (17-04-2019)