Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (26-04-2019)