Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 (29-04-2020)