Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 (29-04-2021)