Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 (26-04-2024)