Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (30-07-2019)