Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 (29-07-2021)