Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 2 năm 2023(28-07-2023)