Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 (30-10-2019)