Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 (27-10-2020)