Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 (30-10-2021)