Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 (30-10-2023)