Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 (23-01-2020)