Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 (29-01-2021)