Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 (27-01-2022)