Giải trình số liệu báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 (30-01-2024)