Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung (27-07-2018)