Nghị quyết HĐQT về chào bán trái phiếu ra công chúng (26-02-2020)