Nghị quyết HĐQT về giao dịch với các bên liên quan (14-06-2023)