Nghị quyết HĐQT về giao dịch với các bên liên quan (15-08-2023)