Nghị quyết HĐQT về giao dịch với các bên liên quan (23-11-2023)