Nghị quyết HĐQT về giao dịch với các bên liên quan (24-11-2023)