Nghị quyết HĐQT về giao dịch với các bên liên quan (25-8-2023)