Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu riêng lẻ (12-12-2019)