Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu riêng lẻ (31-12-2019)