Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan (05-04-2024)