Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan (15-01-2024)