Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan (17-01-2024)