Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan (23-02-2024)