Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan (27-11-2023)