Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (25-06-2019)