Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức (09-05-2023)