Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức (29-07-2021)