Thông báo thay đổi nhân sự là người nội bộ (07-10-2019)