Tổng Công ty Tín Nghĩa công bố thông tin HĐQT mới (26-04-2018)