Tổng Cộng ty Tín Nghĩa thông báo thay đổi nhân sự (27-12-2019)