BÀ ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Bà Đặng Thị Thanh Hà tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Wales. Tham gia Tín Nghĩa từ năm 1995 và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại thương, kinh doanh dịch vụ logistics và quản trị doanh nghiệp. Năm 2009 đảm nhận vị trí Giám đốc Công ty cổ phần Logistics Tín Nghĩa- ICD Biên Hòa; từ tháng 5/2015 đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Tổ chức – Nhân sự, Pháp chế, Truyền thông. Tháng 4/2019 tại Đại hội đồng cổ đông được giới thiệu và bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016- 2021). Ngày 10/06/2019 đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2021, Bà Đặng Thị Thanh Hà tiếp tục được tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026).