Kho xăng dầu và bến chuyên dùng xăng dầu – Tổng kho xăng dầu Phú Hữu