ÔNG TRẦN NGỌC THƠ

 

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Ngọc Thơ là giảng viên Tài chính – Ngân hàng, đồng thời, là thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia. Ông được tín nhiệm làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021) từ tháng 6 năm 2020 và tiếp tục tái cử chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026).